Javno preduzeće “Radio i Televizija Crne Gore”

Javno preduzeće “Radio i Televizija Crne Gore”

Javno preduzeće “Radio i Televizija Crne Gore” ima dugu istoriju i počelo je da emituje program kao Radio Televizija Titograd 1964. godine kada je Crna Gora bila u sastavu Jugoslavije. Televizija je 1991. promjenila ime i postala poznata kao Radio Televizija Crne Gore (RTCG). Transformacija od državnog do javnog emitera počela je 2002. godine donošenjem posebnih zakona koji su postavili temelje za javni servis u Crnoj Gori.

Osnivač RTCG je Skupština Crne Gore, a prava u ime osnivača zastupa Savjet RTCG, u skladu sa zakonom. Radio Televizijom Crne Gore, pored Savjeta, upravlja i generalni direktor RTCG.

Savjet se sastoji od 9 članova koji imaju kolektivnu odgovornost. Sadašnji članovi Savjeta Radio-televizije Crne Gore su: Predrag Marsenić, Filip Lazović, Veselin Drljević predsednik Saveta, Amina Murić, Predrag Miranović, Naod Zorić, Marijana Camović Veličković potpredsednica Saveta i Milica Špajak .

Pored TV i radija, RTCG ima portal i Programsku arhivu - riznicu audiovizuelnih ostvarenja.

RTCG je članica EBU – Evropske radiodifuzne unije – najveće asocijacije nacionalnih medijskih organizacija u svijetu sa 74 članice u 56 evropskih zemalja i 35 pridruženih članica širom svijeta.

Na čelu RTCG je Boris Raonić, bio je građanski aktivista prije izbora za generalnog direktora RTCG. Spor, a potom i građanska parnica, rezultirali su odlukom suda u Podgorici da je Raonićev izbor bio nezakonit. Viši sud je potvrdio ovu odluku. Sud je raspravljao po tužbi novinara Nikole Markovića, koji je bio i kandidat za generalnog direktora. Žalba je bila zasnovana na činjenici da Raonić nije trebalo da bude izabran jer je tada bio u sukobu interesa, jer je bio član Savjeta za elektronske medije, kojeg je imenovala Skupština, što je bilo u suprotnosti sa zakonom o Radio Televiziji Crne Gore. Mnoge organizacije civilnog društva su ukazivale na nezakonitost izbora Raonića. Međutim, Savjet je ponovo promptno ponovo imenovao Raonića, uprkos presudi suda.

U Impresumu nema podataka o urednicima TV i radio programa. RTCG ima 746 zaposlenih.

Ključne informacije

Oblik poslovanja

Javno vlasništvo

Pravni oblik

Javno preduzeće

Poslovni sektori

Proizvodnja i emitovanje televizijskih programa

Vlasništvo

Pojedinačni vlasnik

Medij
Other Media Outlets

Ostale TV stanice

TVCG3

Ostala internet izdanja

Portal RTCG

Informacije

Opšte informacije

Godina osnivanja

2002

Povezani interesi osnivača

Država Crna Gora

Prava osnivača ostvaruje Savjet RTCG u skladu sa Zakonom o nacionalnom emiteru Radio Televiziji Crne Gore. Članove Savjeta bira Skupština. Njihov mandat traje 5 godina i mogu biti ponovo izabrani samo jednom.
Organi RTCG su: Savjet RTCG i generalni direktor RTCG.
Imovina RTCG je u državnom vlasništvu i RTCG za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom. Država ima solidarnu obavezu na neograničenu odgovornost za obaveze RTCG.

Broj zaposlenih

746

Kontakt

Bulevar revolucije 19, Podgorica

E-mail: kabinetrtcg@t-com.me

Kontakt broj: +3820244497

PIB/matični broj

(PIB): 02020220

Finansijske informacije

Prihodi (Finansijski podaci/Opciono)

18,650 million EUR / 19,582 million USD

Poslovni prihod (u milionima $)

0,910 million EUR / 0,9555 million USD

Oglašavanje (u % od ukupnog finansiranja)

Nedostaju podaci

Uprava

Nadzorni odbor i interesi nadzornog odbora

Radio-televiziju nadgleda Savjet, sastavljen od 9 članova koji imaju kolektivnu odgovornost. Članovi Savjeta Radio-televizije Crne Gore su: Predrag Marsenić, Filip Lazović, Veselin Drljević predsjednik Savjeta, Amina Murić, Predrag Miranović, Naod Zorić, Marijana Camović Veličković potpredsjednica Savjeta i Milica Špajak.

Drugi uticajni ljudi i povezani interesi drugih uticajnih ljudi

Boris Raonić

Bio je aktivista civilnog sektora prije izbora za generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore. Spor, nakon kojeg je uslijedila i građanska parnica, rezultirali su odlukom suda u Podgorici da je Raonićev izbor bio nezakonit. Viši sud je potvrdio ovu odluku.
Sud je raspravljao po tužbi novinara Nikole Markovića, koji je taođe bio kandidat za generalnog direktora. Žalba je bila zasnovana na činjenici da Raonić nije trebalo da bude izabran jer je u to vrijeme bio u sukobu interesa, jer je bio član Savjeta za elektronske medije, kojeg je imenovala Skupština, što je bilo u koliziji sa zakonom o Radio televiziji Crne Gore.
Mnoge organizacije civilnog društva su ukazivale na nezakonitost izbora Raonića. Međutim, Savjet je ponovo ekspresno imenovao Raonića, uprkos presudi suda.

Ostale informacije

Proaktivna transparentnost

Kompanija/medij informiše proaktivno i sveobuhvatno o svom vlasništvu, podaci se stalno ažuriraju i lako su provjerljivi.

4 ♥

Meta podaci

Budući da je osnivač Javnog preduzeća “Radio i Televizija Crne Gore” Skupština Crne Gore ona nema vlasnika.
Podaci o ovom mediju prikupljeni su iz Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, Agencije za elektronske medije, portala Poreske uprave Taxis, veb stranice medija i uporednom analizom podataka već objavljenih istraživanja.
MOM tim u Crnoj Gori kontaktirao je ovaj medij 18. avgusta 2023. godine, budući da je praksa Monitora medijskog vlasništva da pozove vlasnike medija da proaktivno otkriju informacije relevantne za istraživanje.
Za konvertovanje EUR u USD (1,05) korišćen je godišnji prosječni kurs Centralne banke za 2022. godinu.